Newsletter

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti

MD Elements s. r. o.

Dátum poslednej aktualizácie: 11.6.2019

 

Spoločnosť MD elements s.r.o., ako prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť súkromie a bezpečnosť vašich osobných údajov, preto vypracovala nasledujúce Zásady ochrany osobných údajov, ktoré podrobne popisujú ako sú spracúvané Vaše osobné údaje.

 

1. Úvodné ustanovenia

V spoločnosti MD elements s.r.o. si vážime dôveru Vás, našich zákazníkov, dodávateľov a ďalších osôb, ktoré s nami komunikujú, a dbáme na to, aby sme rešpektovali Vaše súkromie a dôvernosť informácií, ktoré získavame, vrátane osobných údajov.

Ručíme za plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Vaše dáta sú šifrované všade, kde to je technicky možné.

Zároveň priebežne sledujeme legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj súvisiace odporúčania, trendy a technologické inovácie v tejto oblasti. Dbáme na súlad našej ochrany osobných údajov s platnými zákonnými predpismi, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie. Pomôžu Vám objasniť, aké druhy údajov v súvislosti s predajom našich produktov a poskytovaním našich služieb, používaním našej webovej stránky a vykonávaním iných aktivít zhromažďujeme a ako takéto informácie spracúvame.

 

2. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

MD elements s.r.o.

Jantárová 31

940 02  Nové Zámky

Slovenská republika

 

IČO: 51 806 274

IČ DPH: SK2120789880

DIČ: 2120789880

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

IBAN: SK38 1100 0000 0029 4405 9527

SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel Sro, vložka č. 46060/N

 

web: www.insahar.com

E-mail: info@insahar.com

 

3. Identifikačné a kontaktné údaje osoby vykonávajúcej dohľad nad spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľa

Spoločnosť MD elements s.r.o. poverila výkonom dohľadu nad bezpečnosťou a ochranou Vašich osobných údajov svojho zamestnanca. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad, prípadne iný podnet alebo záujem uplatniť Vaše právo, neváhajte nás kontaktovať, ochotne Vám pomôžeme.

Ing. Michal Decsi

tel. +421 907 835 926

mail: info@insahar.com

4. Vymedzenie základných pojmov

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov považuje za osobné údaje: „údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu“.

Rozumejú sa tým najmä o údaje, ako je vaše meno, titul, adresa, dátum narodenia / vek, pohlavie, telefónne číslo a vašu e-mailovú adresu.

Podľa Čl. 4 ods. 1 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“): „osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby“.

Za osobné údaje sú podľa GDPR považované teda aj online identifikátory osôb (napríklad IP adresa, cookies, identifikátory mobilných zariadení) – ak sa napr. IP adresa dá použiť na zistenie, kde sa jednotlivec nachádza, ide o osobné údaje.

Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak- takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných (služobných) povinností alebo obdobného vzťahu s prevádzkovateľom (založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu verejnej funkcie), a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi. Fyzická osoba sa stáva oprávnenou osobou dňom jej poučenia.

 

5. Základné zásady spracúvania osobných údajov

Spoločnosť MD elements s.r.o. sa riadi v súlade s čl. 5 GDPR a § 6 až 12 Zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov týmito zásadami:

Zásada zákonnosti - osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu - osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 Zákona, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov - spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti - spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania - osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 Zákona.

Zásada integrity a dôvernosti - osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti - prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

 

6. Spôsob spracúvania osobných údajov

Spoločnosť MD elements s.r.o. vedie záznamy o svojich spracovateľských činnostiach, tak ručných, ako aj automatizovaných a má zavedené príslušné technické a organizačné opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti na zabránenie neoprávnenému alebo nezákonnému zverejneniu, prístupu, náhodnej alebo nezákonnej strate alebo zničeniu, pozmeneniu, prenosu alebo inému poškodeniu vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie brán firewall, zabezpečených priestorov so servermi, šifrovanie, vhodné systémy a procesy riadenia prístupových práv, dôkladný výber spracovateľov a ďalšie technicky a komerčne odôvodnené opatrenia na poskytovanie primeranej ochrany vašich osobných údajov pred neoprávneným používaním alebo zverejnením. Podľa vhodnosti môže spoločnosť MD elements s.r.o. tiež zhotoviť záložné kópie a využiť iné podobné prostriedky, aby sme predišli náhodnému poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov. Tieto opatrenia zabezpečujú dostatočnú úroveň zabezpečenia v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom a povahou osobných údajov, ktoré sú predmetom ochrany. Vaše bezpečne uchované osobné údaje budú sprístupnené výlučne vybraným oprávneným a poučeným pracovníkom spoločnosti MD elements s.r.o.

 

7. Kategórie osobných údajov, účel ich spracúvania, právny základ a doba spracúvania

Aby sme dostatočne chránili osobné údaje Vás a iných osôb („dotknuté osoby“), snažíme sa minimalizovať ich používanie tak, aby sme používali len nevyhnutne potrebné údaje. Napriek tomu je spracúvanie niektorých osobných údajov nevyhnutné, či už vyplýva zo zákona alebo je nevyhnutné pre poskytovanie produktov a služieb, a komunikáciu s Vami.

Vaše osobné údaje používame na spracovanie Vašich objednávok vrátane dodávky produktov a služieb spojených s objednávkou, na spracovanie platieb, na odpovede na vaše otázky, prípadne aj na zaslanie nášho newslettera, pokiaľ ste nám to dali svoj súhlas.

Spoločnosť MD elements s.r.o. spracúva tieto kategórie osobných údajov svojich zákazníkov (aj potenciálnych):

 

Účel

Právny základ

Kategória osobných údajov

Doba uchovávania

realizácia zmluvného vzťahu s odberateľom, príprava uzavretia zmluvného vzťahu, evidencia zmluvného vzťah, vykonanie dodávky tovaru, kontrola plnenia zmlúv

plnenie zmluvy podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

adresa, IP adresa, cookies, telefón, email

5 rokov

komunikácia prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa

plnenie zmluvy podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail

5 rokov

vedenie účtovníctva, spracovanie účtovných dokladov pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov

plnenie zmluvy podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

meno, priezvisko, titul, adresa, číslo bankového účtu, telefón, e-mail

10 rokov

zasielanie marketingových informácií -newslettera

súhlas dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR,

meno, priezvisko, 
e-mail

do odvolania súhlasu

vykonávanie a vyhodnocovanie marketingových prieskumov

 

oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

meno, priezvisko, titul, adresa, IP adresa, cookies, telefón, email

5 rokov

vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

splnenie zákonnej povinnosti podľa § 13 ods. 1 písm. c) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 GDPR

meno, priezvisko, titul, adresa, telefón, e-mail

1 rok (odo dňa vybavenia žiadosti)

 

8. Kategórie príjemcov osobných údajov

Spoločnosť MD elements s.r.o. pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva aj odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak tieto subjekty spracúvajú osobné údaje odovzdané spoločnosťou MD elements s.r.o., majú postavenie sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje len na základe Zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej v súlade s čl. 28 ods. 3 GDPR a § 34 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a len v rámci pokynov od spoločnosti MD elements s.r.o. a nesmú ich využiť inak.

Ide najmä o kategórie prevádzkovateľov informačných systémov, nástrojov podporujúcich marketing, predaj, zákaznícky servis a účtovníctvo, prevádzkovateľov cloudových platforiem, prevádzkovateľov poštových služieb, znalcov, advokátov, audítorov,  dodávateľov zabezpečujúcich iné subdodávateľské činnosti a podslužby, pri ktorých je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné. Spoločnosť MD elements s.r.o. odovzdáva osobné údaje napríklad týmto subjektom:

 

Sprostredkovateľ

Osobné údaje, ktoré sú zdieľané a prečo

Slovenská pošta, a.s.

Doručovanie písomností

Google

marketingové účely –  údaje z analýzy webových stránok, získané prostredníctvom cookies slúžiace na účely marketingu a zlepšenia našich služieb.

Microsoft

poskytovanie služieb – údaje potrebné pre konfiguráciu a správu služieb Microsoft

Avast Software s.r.o.

poskytovanie služieb – údaje potrebné pre poskytovanie bezpečnostných riešení

a iné

-

 

Spoločnosť MD elements s.r.o. v rámci plnenia svojich zákonných povinností prenáša osobné údaje správnym orgánom a úradom určeným platnou legislatívou.

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté spoločnosťou MD elements s.r.o. aj ďalším príjemcom.

9. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Spoločnosť MD elements s.r.o. môže vykonávať prenos osobných údajov iba do krajín, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Spoločnosť MD elements s.r.o. nepoverí spracúvaním osobných údajov subjekt v cudzine.

Ochrana osobných údajov spracúvaných spoločnosťou MD elements s.r.o. prevádzkovateľom, prenesených na územie Slovenskej republiky od subjektov so sídlom alebo s trvalým pobytom v tretích krajinách, sa vykonáva v súlade platnou legislatívou a internými predpismi spoločnosti.

 

10. Informácia o existencii automatizovaného spracovania osobných údajov

V súlade s článkom 22 GDPR spoločnosť MD elements s.r.o. nepoužíva žiadny plne automatizovaný rozhodovací proces na nadviazanie obchodného vzťahu. Ak by sa spoločnosť MD elements s.r.o. túto metódu v ojedinelých prípadoch rozhodla použiť, o uvedenom Vás bude, tam kde to zákon vyžaduje, vopred informovať.

Automatické metódy spoločnosť MD elements s.r.o. používa čiastočne na spracovanie Vašich údajov s cieľom vyhodnotiť určité osobné aspekty (profilovanie). Proces profilovania klienta používa spoločnosť MD elements s.r.o.  napríklad na cielené poskytovanie produktov, o ktoré by ste mohli mať záujem.

 

11. Uchovávanie, likvidácia, archivácia, registratúra a ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané na zálohovaných serveroch spoločnosti MD elements s.r.o. Prístup k nim má obmedzený počet oprávnených osôb.

Osobné údaje sú po skončení spracúvania, resp. dosiahnutí stanoveného účelu spracúvania osobných údajov zlikvidované v zmysle interných predpisov spoločnosti MD elements s.r.o.

Aj keď spracúvanie Vašich osobných údajov spoločnosť MD elements s.r.o. ukončí, v prípade niektorých kategórií dokumentov, ako sú zmluvné dokumenty, účtovné doklady je nevyhnutné tieto údaje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uchovávať vo forme registratúrnych záznamov po dobu stanovenú príslušnou legislatívou a registratúrnym plánom spoločnosti až do ich vyradenia.

 

12. Návšteva web stránky a bezpečnostné opatrenia

Počas vašej návštevy webstránky spoločnosti MD elements s.r.o. spracúvame len informácie, ktoré o sebe uvediete, a ktoré sa k nám odošlú, zhromaždia a uložia sa na chránený server a spracujú sa v rozsahu aký povolíte alebo je povolený zákonom. Máte možnosť niektoré informácie neuviesť alebo nesúhlasiť s ich spracovaním, čo však môže znamenať, že nebudete môcť využiť niektorú z našich ponúk alebo funkcionality nej stránky.

Osobné údaje, ktoré potrebujeme na spracovanie vašej objednávky sa spracovávajú pre tento účel bez ďalšieho Vášho špeciálneho súhlasu, súhlas udeľujete automaticky napr. odoslaním vašej objednávky.

Na našej webovej stránke sme prijali rozsiahle opatrenia na zabezpečenie vašich údajov. Údaje, ktoré nám poskytujete a ktoré ste zadali na našej webovej stránke cez kontaktný formulár, šifrujeme pomocou SSL (Secure Socket Layer)  a sú prenášané cez verejnú dátovú sieť do spoločnosti MD elements s.r.o. ,kde  sa ukladajú a spracúvajú. SSL je v súčasnosti najbežnejším a najbezpečnejším spôsobom prenosu údajov na internete.

Šifrované pripojenie rozoznáte podľa skutočnosti, že riadok v prehliadači sa zmení z „http://“ na „https://“ a  v riadku prehliadača sa zobrazí ikona zámku.

Ak je šifrovanie SSL aktívne, tretie osoby si nemôžu prečítať údaje, ktoré nám zasielate.

Pri každom prístupe na našu webovú stránku náš systém automaticky zhromaždí údaje a informácie z počítačového systému prístupového počítača.

Zhromažďujú sa pritom nasledujúce údaje:

 • internetový protokol,
 • adresa IP,
 • dátum a čas prístupu,
 • typ prehliadača a operačný systém,
 • stránka, ktorú ste navštívili,
 • množstvo prenesených údajov,
 • stav prístupu,
 • čas trvania a frekvencia používania.

Tieto údaje sa nikdy neuchovávajú spolu s inými osobnými údajmi používateľa.

Na našej webovej stránke máte k dispozícii kontaktný formulár, ktorý môžete použiť, keď nás chcete kontaktovať elektronicky. Ak si používateľ vyberie túto možnosť, údaje, ktoré zadá vo vstupnej maske sa prenesú a uložia. Medzi tieto údaje patria:

 • meno
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo (nepovinný údaj)
 • správa

Pri odoslaní správy sa navyše uložia nasledujúce údaje:

 • adresa IP používateľa,
 • dátum a čas odoslania. 

Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom poskytnutých e-mailových adries. V tomto prípade sa uložia osobné údaje, ktoré používateľ odoslal v e-maily.

13. Zásady spracúvania súborov cookies

Spoločnosť MD elements s.r.o. s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej lokality, jej plnohodnotné prehliadanie pre návštevníkov a za účelom zefektívnenia marketingových aktivít spoločnosti používa tzv. cookies.

Používaním webovej stránky prevádzkovanej spoločnosťou MD elements s.r.o. vyjadrujete svoj súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača.

Ak navštívite webovú stránku spoločnosti MD elements s.r.o. a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, uvedené sa považuje za súhlas s ich používaním a akceptovanie podmienok ich používania.

Cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá Vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Súbory cookies sú preto pre dôležité, bez nich by bolo prehliadanie webu zložitejšie.

Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia, prípadne čítať v nich uložené dáta.

Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú.

Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

Webstránka spoločnosti MD elements s.r.o. používa súbory cookies na zapamätanie si užívateľských nastavení, predvolieb bezpečného vyhľadávania, ďalej pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, sledovanie počtu návštevníkov stránok, ochranu dát užívateľov a pre nevyhnutnú funkcionalitu samotnej webstránky.

Podľa účelu možno cookies vo všeobecnosti rozdeliť do štyroch kategórií, a to nevyhnutné, funkčné, analytické a reklamné.  

Nevyhnutné cookies Vám umožňujú všeobecné používanie webových stránok a používanie základných funkcií. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely, ani si nepamätajú vašu históriu prehliadania Internetu. S pomocou nevyhnutných cookies zisťujeme vašu totožnosť, keď sa na stránky prihlásite, zaisťujeme, aby ste na našich webových stránkach našli potrebnú službu aj v prípade, že by sme naše webové stránky nejakým spôsobom reorganizovali, atď. Bez ich využívania nevieme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Funkčné cookies slúžia k poskytovaniu služieb alebo na zapamätanie si nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri používaní webovej stránky. S pomocou funkčných cookies si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad preferovaný jazyk, pamätáme si, či ste už dali nejaký súhlas, napr. potvrdili Cookies Policy, prípadne je možné predvyplniť Vaše údaje vo formulároch, atď.

Analytické cookies - zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše webové stránky, napr. ktoré stránky navštevujete, či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť. Všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia na to, aby sme vedeli akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé. S pomocou analytických cookies získavame štatistické údaje o tom, ako používate naše webové stránky, môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať, atď. Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na naše vlastné technické a marketingové účely.

Na webovej stránke MD elements s.r.o.  používame službu Google Analytics, ktorá je analytickou službou poskytovanou spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa cookies na analýzu užívateľského správania a lokality prístupu na naše stránky. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) sú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania našich webových stránok, zostavovania prehľadov aktivity na webových stránkach a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s vyhodnotením optimalizácie webových stránok a užívateľským správaním zákazníkov.

Google Analytics – Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na:

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Reklamné cookies - umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich webových stránkach na základe sledovania Vášho správania a vyhľadávania na Internete, a to vďaka identifikácii v nastavení Vášho prehliadača. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa konkrétneho počítača. Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť ( aj odmietnuť) pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

V prípade, že si neželáte, aby náš web ukladal cookies do vášho prehliadača, môžete si toto nastavenie zmeniť priamo vo vašom prehliadači. Inštrukcie na zmenu cookies sa nachádzajú vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača.

Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie ukladania cookies, prezeranie uložených cookies, zakázanie všetkých alebo vybraných cookies. Návody na vymazanie cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete tu:

Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Viac podrobnejších informácií o súboroch cookies nájdete na stránkach www.allaboutcookies.org, http://www.whatarecookies.com/

 

14. Využívanie osobných údajov na marketingové účely

Ak ste zákazníkom, s ktorým už spoločnosť MD elements s.r.o. bola v predošlom zmluvnom vzťahu (predchádzajúca kúpa tovaru), môže spoločnosť MD elements s.r.o. na marketingové účely spracúvať Vaše kontaktné údaje, ktoré ste spoločnosti poskytli, a to v rozsahu meno, priezvisko, mailová adresa. Spoločnosť MD elements s.r.o. Vám môže zasielať novinky ohľadne ponuky svojich produktov, aktuálnych zliav, akcií a súťaží.

Všetky osobné údaje použité na marketingové účely (práca s existujúcimi zákazníkmi, propagácia tovaru alebo služieb po predchádzajúcom nákupe) sú využívané z právneho titulu oprávneného záujmu a pre marketingové účely je uchovávame po dobu 5 rokov od Vašej poslednej objednávky.

V prípade, že ste novým zákazníkom spoločnosti MD elements s.r.o. a želáte si odoberať newsletter, spoločnosť MD elements s.r.o. Vám ho môže udeliť iba na základe Vami dobrovoľne udeleného Súhlasu s prihlásením k odberu newslettera.

V prípade, ak si vyššie uvedené informácie želáte dostávať prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), môžete svoj dobrovoľný súhlas vyjadriť vložením e-mailovej adresy v panely webovej stránky s názvom „Novinky e-mailom - Newsletter“ a zaškrtnutím políčka „Súhlasím“.

Tým spoločnosti MD elements s.r.o. poskytujete dobrovoľne súhlas so zasielaním informácií o novinkách a iných obchodných a marketingových informáciách na Vami poskytnutú e-mailovú adresu a zároveň potvrdzujete, že ste oprávneným užívateľom vloženej e-mailovej adresy, a že ste oprávnený na udelenie takéhoto súhlasu, teda ste fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku alebo ak máte menej, ako 16 rokov, disponujete súhlasom zákonného zástupcu.

Okrem Vami zadanej adresu uchovávame aj dátum a čas udelenia súhlasu.

Mate právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom akým ste súhlas udelili.

Odvolať súhlas môžete týmito spôsobmi:

a) zaslaním e-mailovej správy v predmete ktorej bude uvedené slovo "NEZASIELAŤ" na e-mailovú adresu: info@insahar.com

b) vložením e-mailovej adresy do panela webovej stránky s názvom „Novinky e-mailom - Newsletter“, kde systém zistí, že Vaša e-mailová adresa existuje a ponúkne Vám možnosť odhlásenia.

 

15. Práva dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje disponujete v zmysle zákonnej úpravy viacerými právami, ktoré Vám umožňujú spracúvanie Vašich osobných údajov ovplyvniť.

Žiadosť o uplatnenie Vašich  práv môžete podať písomne na adresu sídla spoločnosti MD elements s.r.o.  alebo zaslaním emailu na adresu: info@insahar.com

15.1 Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa právo získať od spoločnosti MD elements s.r.o.

 1.       potvrdenie, či spracúva osobné údaje,
 2.       informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracúvania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu , práve podať sťažnosť dozornému úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od samotnej dotknutej osoby, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ,
 3.       v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov.

V prípade opakovanej žiadosti je spoločnosť MD elements s.r.o.oprávnená poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

15.2 Právo na opravu nesprávnych údajov

Podľa čl. 16 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o Vás spoločnosť MD elements s.r.o. spracúva. Zákazník spoločnosti MD elements s.r.o., má tiež povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zároveň ste povinný spoločnosti MD elements s.r.o. poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.

 

15.3 Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak spoločnosť MD elements s.r.o. nepreukáže oprávnené dôvody pre spracúvanie týchto osobných údajov. Spoločnosť MD elements s.r.o. má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo vymazania osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané.

 

15.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Podľa čl. 18 GDPR máte ako dotknutá osoba do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracúvania, ak budete popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvania alebo ak podáte námietku proti ich spracúvaniu.

 

15.5 Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenie spracúvania

Podľa čl. 19 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na oznámenie zo strany spoločnosti MD elements s.r.o. v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, bude spoločnosť MD elements s.r.o. informovať jednotlivého príjemcu, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti dotknutej osoby môžeme poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.

 

15.6 Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na prenosnosť údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti MD elements s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať spoločnosť MD elements s.r.o. o poskytnutie týchto údajov inému prevádzkovateľovi.

Ak spoločnosti MD elements s.r.o. v rámci plnenia zmluvy alebo na základe súhlasu poskytnete ako  dotknutá osoba osobné údaje a ich spracúvanie sa vykonáva automatizovane, máte právo od spoločnosti MD elements s.r.o. získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, môže spoločnosť MD elements s.r.o. údaje odovzdať aj Vami určenému prevádzkovateľovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného prevádzkovateľovi a bude možné ju autorizovať.

V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno Vašej žiadosti vyhovieť.

 

15.7 Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR máte ako dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti MD elements s.r.o.

V prípade, že spoločnosť MD elements s.r.o., nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, spoločnosť MD elements s.r.o. spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

 

15.8 Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle (s presným uvedením, ktorého udeleného súhlasu sa daná žiadosť týka).

Spracovanie údajov z cookies je možné zamedziť nastavením webového prehliadača.

 

15.9 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na- automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre ňu malo právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotklo. Spoločnosť MD elements s.r.o. uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby.

 

15.10 Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

 V prípade, že  dôjde k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo došlo k porušeniu Zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

 ( https://dataprotection.gov.sk/uoou/ ).

 

16. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť MD elements s.r.o. môže kedykoľvek zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov. Spoločnosť MD elements s.r.o. oznámi všetky zmeny Zásad ochrany osobných údajov ich zverejnením na svojej webovej stránke, prípadne prostredníctvom vhodných komunikačných kanálov.